صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد ۲۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹در خصوص تغییر ترکیب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۶ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۸ تصمیمات مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۹ لیست حاضرین در محجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۰ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰ در خصوص قرادادهای فروش تعهدی دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۲ تاییدیه سازمان بوری و اوراق بهادار در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۳ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۴ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۱۶ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تایید اساسنامه و حذف ضامن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۷ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۸ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۹ آگهی روزنامه کثیر الانتشار امکان سرمایه گذاری در بازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۲۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص حد نصاب دارایی ها دربازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۱ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییرآدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تمدید دوره فعالیت، تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر نام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تمدید فعالیت و تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر وااحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۳۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۳۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۳۲ تصمیمات مجامع خرداد۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۳۳ آگهی دعوت به مجمع خرداد ۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۳۴ آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۳۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۳۷ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۳۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۴۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۴۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۴۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۴۴ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶