صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴ تصمیمات مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۵ لیست حاضرین در محجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۶ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰ در خصوص قرادادهای فروش تعهدی دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۸ تاییدیه سازمان بوری و اوراق بهادار در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۹ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۰ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۱۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تایید اساسنامه و حذف ضامن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۴ تصممیات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۵ آگهی روزنامه کثیر الانتشار امکان سرمایه گذاری در بازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص حد نصاب دارایی ها دربازار پایه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۷ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییرآدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تمدید دوره فعالیت، تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر نام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تمدید فعالیت و تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر وااحدهای سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۵ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۶ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر آدرس و تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۸ تصمیمات مجامع خرداد۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۲۹ آگهی دعوت به مجمع خرداد ۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۳۰ آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۳۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۷/۰۴/۱۱مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۳۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۳۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۳۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۳۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۴۰ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶