صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۹۳۵)% (۱.۰۰۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۲.۳۳۹)% (۱.۹۹۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۱.۴۳۲)% (۳.۲۷۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ %۱۹.۱۸۷ %۱۸.۳۳۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ %۶۲.۲۳۸ %۴۲.۹۹۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ %۸۲.۶۴ %۶۴.۳۵۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ %۲۰۲.۸۲۱ %۲۷۹.۴۳۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹۰۵۲۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۶۶)% (۹۷.۴۶)%