صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱.۲۴ %۰.۰۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۵.۰۱۳ %۲.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱۹.۵۷۸ %۲۰.۵۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۸۶.۸۱۴ %۱۰۴.۰۰۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۳۲۰.۱۲۲ %۳۴۷.۴۲۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۶۳۰.۲۱ %۶۷۷.۱۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱۷۹۲.۸۴۳ %۲۴۰۰.۰۲۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۸۷۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۳۴)% (۹۸.۶۲)%