صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۹۳) (۱) (۹۶.۷۵) (۹۷.۴۶)
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۱) ۰.۱۷ (۲۹.۸۱) ۸۷.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۸) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۹۹.۱۸ ۱۱۹.۴۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۴۸) (۱.۳۹) (۹۹.۵۶) (۹۹.۳۹)
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۴) ۰.۰۷ (۱۴.۹۵) ۳۱.۳۳
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۱۹) (۰.۳) (۵۰.۷۶) (۶۶.۶۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۹,۲۵۰.۶۵ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۷۷ ۰.۸۳ ۱,۵۳۶.۰۷ ۱,۹۴۶.۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۴۴) (۰.۷۷) (۸۰.۱۵) (۹۴.۰۷)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۱.۲۹) (۰.۸۱) (۹۹.۱۱) (۹۴.۹۲)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۷۲ ۰ ۱,۷۶۴,۸۷۰.۷۳ ۰