صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ (۰.۵۳) ۰.۵۲ (۸۵.۴۱) ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۴ ۲.۷۱ ۱۵,۶۵۸.۷۲ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲.۷۵ ۲.۶۲ ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۲۸ ۱.۷۳ ۱۰,۲۴۳.۶۴ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۶۲ ۰.۷۵ ۸۵۶.۷۷ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۷۱) (۱.۳۵) (۹۲.۶۱) (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۹۵ ۱.۲۳ ۱۱۳,۴۵۵.۵۸ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱.۰۱ (۰.۵۶) ۳,۷۵۶.۸۵ (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱.۸۷ ۱.۵۸ ۸۷,۱۴۷.۹۳ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳.۸۴ ۳.۷۳ ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳.۰۵ ۱.۸۲ ۵,۷۷۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳.۱۵ ۱.۳ ۸,۳۶۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱.۱ ۰.۷۸ ۵,۳۸۱.۳۸ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲.۶۵ ۲.۱۸ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰