صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱.۲۴ ۰.۰۹ ۸,۸۸۵.۹۶ ۳۶.۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۵۳ (۰.۹) ۵۸۸.۶۹ (۹۶.۳۵)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۳۹ ۲.۵۴ ۳۱۹.۷۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۳۹ ۳.۰۱ ۵۵۲,۲۳۲.۷۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۷ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۳۴ (۱.۹) ۲۴۳.۶۱ (۹۹.۹۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۵۷ ۰.۳۸ ۷۰۹.۰۹ ۲۹۲.۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۷۶) (۰.۶۲) (۹۳.۷۲) (۸۹.۸۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۱.۵) (۰.۳۵) (۹۹.۵۹) (۷۲.۱۳)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۶۱ ۲.۷۲ ۱.۲۱E+۰۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱.۷۶) (۰.۷۸) (۹۹.۸۵) (۹۴.۳۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۱۴) (۰.۴۵) (۴۰.۳۳) (۸۰.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۷۳ ۳.۲۱ ۱.۸۸E+۰۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲.۷۱ ۳.۰۸ ۱.۷۳E+۰۶ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۱۲ (۱.۷۷) ۵۳.۵۶ (۹۹.۸۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰