صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲,۴۴۰,۱۶۳ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۳۰۲ ۸.۰۸ % ۳۳,۲۲۸ ۱.۲۳ % ۱,۴۰۱,۷۶۹ ۵۲.۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲,۴۴۸,۶۴۵ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۵۴۱ ۷.۸۷ % ۴۰,۱۳۸ ۱.۴۹ % ۱,۴۰۴,۷۳۷ ۵۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲,۳۹۴,۰۰۷ ۸۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۵۱۲ ۸.۹۴ % ۳۳,۹۱۷ ۱.۲۷ % ۱,۳۷۲,۴۱۸ ۵۱.۴۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲,۳۵۰,۲۶۷ ۸۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۱۴۵ ۱۰.۴۵ % ۳۳,۱۶۷ ۱.۲۵ % ۱,۳۳۹,۸۳۶ ۵۰.۳۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲,۲۹۵,۶۹۸ ۸۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۲۵۹ ۱۰.۵۷ % ۳۳,۱۴۷ ۱.۲۷ % ۱,۳۲۴,۹۷۰ ۵۰.۸۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲,۲۹۵,۶۹۸ ۸۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۰۰۶ ۱۰.۵۶ % ۳۳,۱۲۶ ۱.۲۷ % ۱,۳۲۴,۹۷۰ ۵۰.۸۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲,۲۹۵,۶۹۸ ۸۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۹۹۰ ۱۰.۵۳ % ۳۳,۱۰۶ ۱.۲۷ % ۱,۳۲۴,۹۷۰ ۵۰.۹۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲,۲۲۳,۰۵۲ ۹۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۸۶۳ ۵ % ۳۳,۰۸۶ ۱.۳۹ % ۱,۳۱۶,۲۷۴ ۵۵.۴۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲,۲۳۶,۳۹۰ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۶۴۱ ۴.۳۸ % ۴۵,۴۴۶ ۱.۹ % ۱,۳۳۴,۳۰۳ ۵۵.۹۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲,۱۸۴,۱۵۴ ۹۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۶۹۶ ۳.۸۴ % ۶۴,۶۰۳ ۲.۷۶ % ۱,۳۲۰,۹۰۲ ۵۶.۴۹ %