صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵۶۲,۳۸۲ ۹۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۰۱ ۶.۴۲ % ۴,۴۰۶ ۱.۴۷ % ۲۷۹,۲۹۸ ۴۶.۱۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵۶۸,۶۰۱ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۰۲ ۶.۳۶ % ۴,۴۰۵ ۱.۴۵ % ۲۸۱,۸۵۵ ۴۶.۰۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵۷۰,۳۸۶ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۹۱ ۶.۲۵ % ۴,۴۰۴ ۱.۴۵ % ۲۸۱,۰۲۶ ۴۵.۸۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵۷۰,۳۸۶ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۹۱ ۶.۲۵ % ۴,۴۰۳ ۱.۴۵ % ۲۸۱,۰۲۶ ۴۵.۸۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵۷۰,۳۸۶ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۸۲ ۶.۲۳ % ۴,۴۰۲ ۱.۴۵ % ۲۸۱,۰۲۶ ۴۵.۸۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵۷۰,۳۸۶ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۸۲ ۶.۲۳ % ۴,۴۰۲ ۱.۴۵ % ۲۸۱,۰۲۶ ۴۵.۸۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵۶۸,۶۳۵ ۹۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۴۱ ۶.۴۲ % ۴,۴۰۱ ۱.۴۵ % ۲۸۰,۹۸۶ ۴۵.۸۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵۶۹,۶۰۲ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۴۷ ۶.۳۵ % ۴,۴۰۰ ۱.۴۵ % ۲۸۵,۴۰۲ ۴۶.۵۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۵۶۸,۰۱۴ ۹۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۵۲ ۱.۵۲ % ۴,۳۹۹ ۱.۵۳ % ۲۸۳,۹۵۰ ۴۸.۸۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۵۶۸,۷۲۱ ۹۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۳ ۲.۲۷ % ۴,۳۹۸ ۱.۵۱ % ۲۸۳,۷۵۳ ۴۸.۳۹ %