صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳,۶۹۹,۷۶۱ ۹۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۵۵۳ ۷.۷۵ % ۲۰,۷۲۰ ۰.۵۱ % ۲,۰۱۸,۶۴۶ ۵۰.۰۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳,۵۵۶,۶۱۵ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۳۰۹ ۴.۷ % ۱۵۶,۳۶۵ ۴.۰۱ % ۱,۹۸۴,۲۴۲ ۵۰.۹۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳,۵۴۹,۷۵۳ ۹۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۷۴۸ ۸.۰۸ % ۲۰,۶۶۱ ۰.۵۳ % ۱,۹۸۲,۷۲۲ ۵۱.۰۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳,۶۵۷,۱۰۵ ۸۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۲۹۷ ۱۰.۵۸ % ۲۰,۶۳۲ ۰.۵ % ۱,۹۸۵,۹۱۸ ۴۸.۲۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳,۴۰۵,۲۹۰ ۸۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۳۴۷ ۱۰.۹۱ % ۲۰,۶۰۳ ۰.۵۴ % ۱,۹۳۳,۳۲۸ ۵۰.۲۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳,۴۰۵,۲۹۰ ۸۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۷۳۸ ۱۰.۸۹ % ۲۰,۵۷۴ ۰.۵۴ % ۱,۹۳۳,۳۲۸ ۵۰.۲۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳,۴۰۵,۲۹۰ ۸۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۵۱۵ ۱۰.۸۴ % ۲۰,۵۴۵ ۰.۵۳ % ۱,۹۳۳,۳۲۸ ۵۰.۳۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳,۳۶۵,۷۵۵ ۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۶۹۸ ۵.۶ % ۲۰۴,۲۹۲ ۵.۴ % ۱,۹۱۸,۵۶۵ ۵۰.۷۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳,۳۴۷,۹۸۶ ۸۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۹۸۱ ۵.۵۱ % ۲۰۰,۶۰۲ ۵.۳۴ % ۱,۹۲۶,۳۹۶ ۵۱.۲۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳,۳۴۶,۲۲۸ ۸۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۵۶۰ ۶.۱۲ % ۲۰۶,۷۶۶ ۵.۴۶ % ۱,۹۴۵,۰۸۰ ۵۱.۴ %