صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۵۱,۰۶۸ ۹۰.۱۱ ۲,۵۹۰,۷۲۲ ۹۰.۳۲ ۳,۴۲۴,۸۸۲ ۹۲.۵۴ ۳,۶۹۹,۷۶۱ ۹۱.۷۴
اوراق ۳,۹۵۲ ۱.۰۱ ۲۶,۶۳۹ ۰.۹۳ ۲,۰۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۰
وجه نقد ۲۷,۵۷۸ ۷.۰۸ ۲۰۲,۳۲۹ ۷.۰۵ ۱۹۹,۷۷۱ ۵.۴ ۳۱۲,۵۵۳ ۷.۷۵
سایر دارایی ها ۷,۰۰۷ ۱.۸ ۴۸,۵۴۱ ۱.۶۹ ۷۴,۱۲۰ ۲ ۲۰,۷۲۰ ۰.۵۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸۸,۸۱۳ ۴۸.۴۶ ۱,۳۶۶,۰۸۸ ۴۷.۶۳ ۱,۸۵۵,۵۵۹ ۵۰.۱۴ ۲,۰۱۸,۶۴۶ ۵۰.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد