صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸۳,۹۱۸ ۹۰.۷۶ ۲,۹۰۳,۷۶۰ ۹۱.۹۲ ۲,۶۶۴,۷۶۴ ۹۱.۸۳ ۲,۴۰۵,۴۶۰ ۸۹.۱۷
اوراق ۳,۷۳۷ ۰.۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۵,۳۹۹ ۶.۶۴ ۱۸۸,۷۵۰ ۵.۹۸ ۱۷۹,۴۷۳ ۶.۱۸ ۲۶۰,۹۱۴ ۹.۶۷
سایر دارایی ها ۱۰,۱۵۲ ۱.۹ ۶۶,۳۹۹ ۲.۱ ۵۷,۵۴۳ ۱.۹۸ ۳۱,۱۵۲ ۱.۱۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۷۱,۲۲۵ ۵۰.۸۷ ۱,۷۴۳,۳۷۵ ۵۵.۱۹ ۱,۶۰۶,۵۶۳ ۵۵.۳۶ ۱,۴۲۰,۰۷۶ ۵۲.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد