صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۷,۳۷۷ ۸۳.۶۳ ۴۱۳,۶۳۲ ۹۲.۴۵ ۵۶۱,۸۰۳ ۹۵.۹۵ ۵۶۲,۳۸۲ ۹۲.۸۴
اوراق ۶۰۶ ۰.۸۸ ۲,۴۶۵ ۰.۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۶۱۲ ۱۲.۵۵ ۲۶,۶۹۸ ۵.۹۶ ۱۹,۲۶۱ ۳.۲۸ ۳۸,۹۰۱ ۶.۴۲
سایر دارایی ها ۲,۶۶۰ ۳.۸۷ ۹,۰۶۸ ۲.۰۲ ۸,۸۶۰ ۱.۵۱ ۸,۸۷۴ ۱.۴۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۲۱۲ ۵۱.۳۲ ۲۰۳,۶۷۵ ۴۵.۵۲ ۲۷۶,۸۷۵ ۴۷.۲۹ ۲۷۹,۲۹۸ ۴۶.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد