صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۰۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۲۰,۹۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۰۹,۶۴۴,۷۰۳,۳۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۶۵,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۷۵,۱۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۷۵,۱۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۴,۶۶۵,۸۶۰ ۱۴,۵۷۵,۱۱۲ ۰ ۴۲ ۳۶۳,۹۵۷ ۱۰ ۱۸۴,۹۰۹ ۱۷۹,۰۴۸ ۲,۶۰۹,۶۴۴,۷۰۳,۳۰۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۵,۱۹۹,۱۹۱ ۱۵,۱۰۵,۵۹۱ ۰ ۰ ۳۶۳,۹۱۵ ۰ ۱۸۴,۸۹۹ ۱۷۹,۰۱۶ ۲,۷۰۴,۱۴۲,۴۰۵,۲۸۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۵,۶۶۶,۷۶۷ ۱۵,۵۷۰,۶۸۱ ۰ ۰ ۳۶۳,۹۱۵ ۰ ۱۸۴,۸۹۹ ۱۷۹,۰۱۶ ۲,۷۸۷,۴۰۱,۰۱۶,۴۷۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۵,۶۶۷,۳۹۰ ۱۵,۵۷۱,۳۰۴ ۰ ۰ ۳۶۳,۹۱۵ ۰ ۱۸۴,۸۹۹ ۱۷۹,۰۱۶ ۲,۷۸۷,۵۱۲,۵۰۲,۸۳۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۵,۶۶۸,۰۱۳ ۱۵,۵۷۱,۹۲۷ ۰ ۲۷۳ ۳۶۳,۹۱۵ ۴۹ ۱۸۴,۸۹۹ ۱۷۹,۰۱۶ ۲,۷۸۷,۶۲۴,۰۳۰,۰۳۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۵,۶۶۸,۶۱۰ ۱۵,۵۷۲,۴۰۳ ۰ ۹۰۹ ۳۶۳,۶۴۲ ۳۵۰ ۱۸۴,۸۵۰ ۱۷۸,۷۹۲ ۲,۷۸۴,۲۲۱,۱۲۱,۲۵۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۵,۸۴۳,۷۳۲ ۱۵,۷۴۶,۰۹۹ ۰ ۲۰ ۳۶۲,۷۳۳ ۱,۰۱۳ ۱۸۴,۵۰۰ ۱۷۸,۲۳۳ ۲,۸۰۶,۴۷۴,۳۹۸,۱۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۵,۹۶۵,۳۸۸ ۱۵,۸۶۷,۱۴۸ ۰ ۴۱۰ ۳۶۲,۷۱۳ ۱,۲۸۵ ۱۸۳,۴۸۷ ۱۷۹,۲۲۶ ۲,۸۴۳,۸۰۵,۳۹۹,۴۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۶,۲۱۳,۹۳۴ ۱۶,۱۱۳,۱۳۴ ۰ ۲۹ ۳۶۲,۳۰۳ ۱۰۷ ۱۸۲,۲۰۲ ۱۸۰,۱۰۱ ۲,۹۰۱,۹۹۱,۶۰۵,۸۳۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۵,۶۸۹,۹۳۳ ۱۵,۵۹۲,۵۸۰ ۰ ۰ ۳۶۲,۲۷۴ ۰ ۱۸۲,۰۹۵ ۱۸۰,۱۷۹ ۲,۸۰۹,۴۵۵,۳۹۵,۶۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۵,۶۰۷,۶۵۸ ۱۵,۵۱۱,۲۲۵ ۰ ۰ ۳۶۲,۲۷۴ ۰ ۱۸۲,۰۹۵ ۱۸۰,۱۷۹ ۲,۷۹۴,۷۹۷,۰۳۵,۹۱۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۵,۶۰۸,۲۸۲ ۱۵,۵۱۱,۸۴۹ ۰ ۴۰ ۳۶۲,۲۷۴ ۸۸ ۱۸۲,۰۹۵ ۱۸۰,۱۷۹ ۲,۷۹۴,۹۰۹,۳۶۳,۱۶۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۵,۶۰۸,۷۸۹ ۱۵,۵۱۲,۳۸۲ ۰ ۳۲ ۳۶۲,۲۳۴ ۱۸۶ ۱۸۲,۰۰۷ ۱۸۰,۲۲۷ ۲,۷۹۵,۷۵۰,۰۶۶,۶۶۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۵,۲۷۴,۸۱۹ ۱۵,۱۸۰,۴۲۶ ۰ ۳۵ ۳۶۲,۲۰۲ ۳۹ ۱۸۱,۸۲۱ ۱۸۰,۳۸۱ ۲,۷۳۸,۲۶۰,۳۴۰,۲۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۴,۹۷۰,۱۸۷ ۱۴,۸۷۸,۲۳۱ ۰ ۹۴ ۳۶۲,۱۶۷ ۳۰۸ ۱۸۱,۷۸۲ ۱۸۰,۳۸۵ ۲,۶۸۳,۸۰۹,۶۱۱,۷۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۵,۲۱۴,۳۳۰ ۱۵,۱۲۳,۴۵۹ ۰ ۹ ۳۶۲,۰۷۳ ۱,۳۵۰ ۱۸۱,۴۷۴ ۱۸۰,۵۹۹ ۲,۷۳۱,۲۸۱,۴۹۵,۷۸۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۵,۵۴۸,۵۴۲ ۱۵,۴۴۶,۸۵۷ ۰ ۰ ۳۶۲,۰۶۴ ۰ ۱۸۰,۱۲۴ ۱۸۱,۹۴۰ ۲,۸۱۰,۴۰۱,۱۷۴,۸۳۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۵,۱۹۵,۱۶۸ ۱۵,۰۹۵,۹۴۹ ۰ ۰ ۳۶۲,۰۶۴ ۰ ۱۸۰,۱۲۴ ۱۸۱,۹۴۰ ۲,۷۴۶,۵۵۷,۰۴۹,۹۷۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۵,۱۹۵,۸۰۲ ۱۵,۰۹۶,۵۸۳ ۰ ۱۰۱ ۳۶۲,۰۶۴ ۵,۳۶۴ ۱۸۰,۱۲۴ ۱۸۱,۹۴۰ ۲,۷۴۶,۶۷۲,۳۲۵,۹۷۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۵,۱۹۳,۷۰۱ ۱۵,۰۹۷,۲۶۷ ۰ ۹۷ ۳۶۱,۹۶۳ ۴۲۹ ۱۷۴,۷۶۰ ۱۸۷,۲۰۳ ۲,۸۲۶,۲۵۳,۶۹۵,۴۶۵