صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۹,۶۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۰,۳۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۵۰,۹۶۲,۹۲۴,۸۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۳۰,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۳۰,۵۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۳۰,۵۸۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۵,۷۳۰,۰۸۰ ۱۵,۶۳۰,۵۸۵ ۰ ۱,۶۸۳ ۳۸۲,۹۱۶ ۵۵۶ ۲۱۳,۳۱۵ ۱۶۹,۶۰۱ ۲,۶۵۰,۹۶۲,۹۲۴,۸۳۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۵,۸۱۳,۷۴۷ ۱۵,۷۱۳,۲۳۹ ۰ ۳۶۴ ۳۸۱,۲۳۳ ۳۹ ۲۱۲,۷۵۹ ۱۶۸,۴۷۴ ۲,۶۴۷,۲۷۲,۳۰۲,۵۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۵,۵۹۵,۳۶۳ ۱۵,۴۹۶,۹۱۰ ۰ ۱۰,۲۹۱ ۳۸۰,۸۶۹ ۴۳۰ ۲۱۲,۷۲۰ ۱۶۸,۱۴۹ ۲,۶۰۵,۷۸۹,۹۲۹,۱۲۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۵,۱۸۵,۵۲۲ ۱۵,۰۸۲,۸۴۹ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۷۸ ۰ ۲۱۲,۲۹۰ ۱۵۸,۲۸۸ ۲,۳۸۷,۴۳۴,۰۶۶,۷۸۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۴,۹۹۲,۶۵۶ ۱۴,۸۹۲,۳۶۷ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۷۸ ۰ ۲۱۲,۲۹۰ ۱۵۸,۲۸۸ ۲,۳۵۷,۲۸۳,۰۴۵,۵۲۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۴,۹۹۳,۳۳۸ ۱۴,۸۹۳,۰۵۰ ۰ ۱۳۸ ۳۷۰,۵۷۸ ۱۵ ۲۱۲,۲۹۰ ۱۵۸,۲۸۸ ۲,۳۵۷,۳۹۱,۰۴۹,۰۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۴,۹۹۴,۰۱۲ ۱۴,۸۹۳,۶۴۵ ۰ ۵۳۷ ۳۷۰,۴۴۰ ۷۸ ۲۱۲,۲۷۵ ۱۵۸,۱۶۵ ۲,۳۵۵,۶۵۳,۳۶۱,۳۹۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۴,۸۹۹,۲۴۹ ۱۴,۸۰۱,۷۷۷ ۰ ۲۵۲ ۳۶۹,۹۰۳ ۹ ۲۱۲,۱۹۷ ۱۵۷,۷۰۶ ۲,۳۳۴,۳۲۹,۰۶۷,۴۶۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۵,۰۰۵,۹۹۳ ۱۴,۹۰۷,۷۸۴ ۰ ۶۱۶ ۳۶۹,۶۵۱ ۱۲۶ ۲۱۲,۱۸۸ ۱۵۷,۴۶۳ ۲,۳۴۷,۴۲۴,۴۲۱,۶۰۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۴,۷۱۹,۴۲۱ ۱۴,۶۲۳,۲۰۸ ۲۳,۸۹۴ ۱,۲۵۷ ۳۶۹,۰۳۵ ۰ ۲۱۲,۰۶۲ ۱۵۶,۹۷۳ ۲,۲۹۵,۴۴۸,۸۲۴,۲۹۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۴,۵۷۴,۴۵۹ ۱۴,۴۷۷,۶۰۸ ۲۶,۰۸۰ ۰ ۳۶۷,۷۷۸ ۰ ۲۱۲,۰۶۲ ۱۵۵,۷۱۶ ۲,۲۵۴,۳۹۵,۲۶۶,۹۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۴,۳۰۷,۰۲۳ ۱۴,۲۱۱,۵۰۱ ۲۸,۱۶۷ ۰ ۳۶۷,۷۷۸ ۰ ۲۱۲,۰۶۲ ۱۵۵,۷۱۶ ۲,۲۱۲,۹۵۸,۰۲۰,۲۱۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۴,۳۰۷,۶۶۶ ۱۴,۲۱۲,۱۴۴ ۲۸,۱۶۸ ۱۳۵ ۳۶۷,۷۷۸ ۲۶ ۲۱۲,۰۶۲ ۱۵۵,۷۱۶ ۲,۲۱۳,۰۵۸,۲۱۹,۹۰۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴,۳۰۸,۲۹۴ ۱۴,۲۱۲,۷۰۵ ۲۸,۱۸۷ ۴۹۵ ۳۶۷,۶۴۳ ۳۳ ۲۱۲,۰۳۶ ۱۵۵,۶۰۷ ۲,۲۱۱,۵۹۶,۳۷۸,۴۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳,۷۷۹,۰۸۹ ۱۳,۶۸۷,۰۸۷ ۳۰,۵۵۷ ۵۵۷ ۳۶۷,۱۴۸ ۹۲ ۲۱۲,۰۰۳ ۱۵۵,۱۴۵ ۲,۱۲۳,۴۸۳,۰۵۴,۹۴۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳,۳۷۱,۷۷۶ ۱۳,۲۸۲,۰۸۱ ۳۲,۷۵۱ ۶۷ ۳۶۶,۵۹۱ ۱۱۶ ۲۱۱,۹۱۱ ۱۵۴,۶۸۰ ۲,۰۵۴,۴۷۲,۲۷۲,۵۲۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۲,۹۶۲,۷۹۲ ۱۲,۸۷۵,۹۹۸ ۳۳۸,۶۱۸ ۵ ۳۶۶,۵۲۴ ۴ ۲۱۱,۷۹۵ ۱۵۴,۷۲۹ ۱,۹۹۲,۲۹۰,۲۳۴,۰۷۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۲,۸۲۱,۳۴۹ ۱۲,۷۳۵,۵۲۴ ۳۴۸,۲۱۲ ۰ ۳۶۶,۵۱۹ ۰ ۲۱۱,۷۹۱ ۱۵۴,۷۲۸ ۱,۹۷۰,۵۴۲,۰۹۷,۲۴۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۲,۴۹۱,۴۴۷ ۱۲,۴۰۷,۱۷۲ ۳۴۹,۲۴۵ ۰ ۳۶۶,۵۱۹ ۰ ۲۱۱,۷۹۱ ۱۵۴,۷۲۸ ۱,۹۱۹,۷۳۶,۸۸۳,۱۸۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۲,۴۹۲,۰۰۱ ۱۲,۴۰۷,۷۲۷ ۳۴۹,۲۴۵ ۲۰ ۳۶۶,۵۱۹ ۶۶ ۲۱۱,۷۹۱ ۱۵۴,۷۲۸ ۱,۹۱۹,۸۲۲,۷۱۱,۱۷۸