صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۸,۸۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۱,۱۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۶۲,۷۵۰,۵۱۷,۷۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۸۲,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۶۱,۹۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۶۱,۹۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۶,۴۸۲,۳۶۹ ۱۶,۳۶۱,۹۶۵ ۰ ۰ ۳۳۸,۰۹۱ ۰ ۱۶۹,۲۳۹ ۱۶۸,۸۵۲ ۲,۷۶۲,۷۵۰,۵۱۷,۷۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۶,۲۹۱,۷۸۷ ۱۶,۱۸۷,۵۰۶ ۰ ۰ ۳۳۸,۰۹۱ ۰ ۱۶۹,۲۳۹ ۱۶۸,۸۵۲ ۲,۷۳۳,۲۹۲,۶۹۳,۳۰۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۶,۲۹۲,۴۴۵ ۱۶,۱۸۸,۱۶۳ ۰ ۲,۰۱۰ ۳۳۸,۰۹۱ ۵۶ ۱۶۹,۲۳۹ ۱۶۸,۸۵۲ ۲,۷۳۳,۴۰۳,۷۷۳,۴۰۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۶,۲۹۳,۰۶۸ ۱۶,۱۸۷,۵۶۶ ۰ ۷۴۶ ۳۳۶,۰۸۱ ۱۱۰ ۱۶۹,۱۸۳ ۱۶۶,۸۹۸ ۲,۷۰۱,۶۷۲,۳۳۶,۶۹۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۵,۹۰۶,۴۲۹ ۱۵,۸۰۴,۰۰۳ ۰ ۸۴ ۳۳۵,۳۳۵ ۱۶۶ ۱۶۹,۰۷۳ ۱۶۶,۲۶۲ ۲,۶۲۷,۶۰۵,۰۹۸,۲۱۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۵,۳۶۹,۹۴۳ ۱۵,۲۷۰,۱۴۰ ۰ ۳۹۹ ۳۳۵,۲۵۱ ۳۸۷ ۱۶۸,۹۰۷ ۱۶۶,۳۴۴ ۲,۵۴۰,۰۹۶,۱۹۲,۱۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۵,۰۵۵,۳۴۳ ۱۴,۹۵۶,۹۷۴ ۰ ۴۰ ۳۳۴,۸۵۲ ۶۶۶ ۱۶۸,۵۲۰ ۱۶۶,۳۳۲ ۲,۴۸۷,۸۲۳,۳۳۸,۳۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۵,۰۸۲,۸۳۷ ۱۴,۹۸۴,۳۹۶ ۰ ۰ ۳۳۴,۸۱۲ ۰ ۱۶۷,۸۵۴ ۱۶۶,۹۵۸ ۲,۵۰۱,۷۶۴,۸۶۹,۸۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۴,۴۸۲,۶۰۹ ۱۴,۳۸۸,۲۷۴ ۷۰۰,۰۳۶ ۰ ۳۳۴,۸۱۲ ۰ ۱۶۷,۸۵۴ ۱۶۶,۹۵۸ ۲,۴۰۲,۲۳۷,۵۰۴,۲۴۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۴,۴۸۳,۲۳۰ ۱۴,۳۸۸,۸۹۵ ۷۰۰,۰۳۶ ۳۴ ۳۳۴,۸۱۲ ۱,۵۶۷ ۱۶۷,۸۵۴ ۱۶۶,۹۵۸ ۲,۴۰۲,۳۴۱,۱۸۲,۹۷۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۴,۴۸۲,۲۸۵ ۱۴,۳۸۸,۸۰۹ ۶۹۳,۶۶۷ ۵۳۱ ۳۳۴,۷۷۸ ۲,۲۶۴ ۱۶۶,۲۸۷ ۱۶۸,۴۹۱ ۲,۴۲۴,۳۸۴,۸۸۵,۵۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۳,۷۵۹,۳۰۶ ۱۳,۶۷۱,۵۱۳ ۱,۴۶۱,۰۳۳ ۸۵ ۳۳۴,۲۴۷ ۱,۷۵۴ ۱۶۴,۰۲۳ ۱۷۰,۲۲۴ ۲,۳۲۷,۲۱۹,۶۹۷,۴۴۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۳,۹۰۶,۰۸۹ ۱۳,۸۱۷,۳۶۹ ۱,۵۶۵,۷۱۹ ۸۶۳ ۳۳۴,۱۶۲ ۱۹۰ ۱۶۲,۲۶۹ ۱۷۱,۸۹۳ ۲,۳۷۵,۱۰۹,۰۸۳,۷۶۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۵,۷۴۶,۸۹۱ ۱۵,۶۴۵,۱۲۲ ۰ ۶۹۷ ۳۳۳,۲۹۹ ۸۳۸ ۱۶۲,۰۷۹ ۱۷۱,۲۲۰ ۲,۶۷۸,۷۵۷,۷۳۹,۱۹۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۵,۷۶۰,۰۷۲ ۱۵,۶۵۸,۲۰۱ ۰ ۰ ۳۳۲,۶۰۲ ۰ ۱۶۱,۲۴۱ ۱۷۱,۳۶۱ ۲,۶۸۳,۲۰۴,۹۱۴,۶۰۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۵,۷۸۹,۵۷۸ ۱۵,۶۸۹,۳۴۶ ۰ ۰ ۳۳۲,۶۰۲ ۰ ۱۶۱,۲۴۱ ۱۷۱,۳۶۱ ۲,۶۸۸,۵۴۲,۰۵۲,۳۴۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۵,۷۹۰,۲۶۴ ۱۵,۶۹۰,۰۳۳ ۰ ۴۹۳ ۳۳۲,۶۰۲ ۱,۷۴۰ ۱۶۱,۲۴۱ ۱۷۱,۳۶۱ ۲,۶۸۸,۶۵۹,۷۴۰,۳۰۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۵,۷۸۹,۹۵۱ ۱۵,۶۹۰,۴۴۴ ۰ ۱,۶۹۳ ۳۳۲,۱۰۹ ۴۳ ۱۵۹,۵۰۱ ۱۷۲,۶۰۸ ۲,۷۰۸,۲۹۶,۱۷۲,۸۵۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۶,۱۹۹,۱۰۱ ۱۶,۰۹۵,۳۴۸ ۰ ۴۰۱ ۳۳۰,۴۱۶ ۴ ۱۵۹,۴۵۸ ۱۷۰,۹۵۸ ۲,۷۵۱,۶۲۸,۴۲۷,۳۷۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۶,۵۱۶,۷۵۹ ۱۶,۴۱۰,۶۵۶ ۰ ۰ ۳۳۰,۰۱۵ ۰ ۱۵۹,۴۵۴ ۱۷۰,۵۶۱ ۲,۷۹۹,۰۱۷,۸۳۳,۹۱۳